หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
โดย : admin
อ่าน : 1296
เสาร์์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ด้วยโรงเรียนบ้านทับกี่ ได้รับการประเมินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2654 โดยมีนายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย มอบหมายให้นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม รองศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประยูร เหตุเกษ,ร.ต.ต.สุวัชระ  โปร่งฟ้า และคณะ เพื่อใช้กระบวนการด้านลูกเสือส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนทั้งกาย สติปัญญาจิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้องแก่เยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา โรงเรียนบ้านทับกี่ นำโดยนายศฤงคาร หล้ากันหา คณะครู และนักเรียนทุกคน ขอขอบพระคุณคณะท่านมา ณ โอกาสนี้