ชื่อ - นามสกุล :นางณภัทร สุเทียนทอง
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :บริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :0987955452
Email :napatuw@hotmail.com